Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C (april 2022)
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: DVM Suijkerbuijk
BIG-registraties: 89908806925
Overige kwalificaties: GZ psycholoog, psycholoog NIP
Basisopleiding: klinische en gezondsheidspsychologie; GZ psychologie
AGB-code persoonlijk: 94003232
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Deventer psycholoog Ineke Suijkerbuijk
E-mailadres: inekesuijkerbuijk@home.nl
KvK nummer: 53712277
Website: http://www.deventer-psycholoog.nl/http://www.deventer-psycholoog.nl
AGB-code praktijk: 94003794
2. Biedt zorg aan in BGGZ.
2a.  Categorie A
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Stemmingsproblemen, angstklachten, panieklachten, overspannenheid en burnout, rouw, zingevingsproblemen, onzekerheid, laag zelfbeeld, assertiviteitsproblemen, effectief communiceren(in gezin en relaties )depresieve klachten, identiteitsproblematiek, levensfase problematiek, ADHD bij
volwassenen, chronische lichamelijke ziektes en klachten, beter leren omgaan met problemen, (coping), slaapproblemen.
Ik werk met o.a. leren focussen/cognitieve gedragstherapie en aandachtgerichte therapie
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: DVM Suijkerbuijk
BIG-registratienummer: 89908806925
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: DVM Suijkerbuijk
BIG-registratienummer: 89908806925
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten en ggz-instellingen
Anders: Ik heb overleg indien uw toestemming geeft met huisartsen, verpleegkundigen, psychiater, collegae, psychotherapeuten, instellingen.
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met collega psychologen in intervisieverband: Joanet van den Berg, Annelies Galle, Ingeborg Wery, Helen de Vries, Eva Nijs, Marijke Sweers. Psychothotherapeuten -groep : Marieke van den Assem, Korine Scheers, Esther L andsdaal, een psychiater en een collega psycholoog-achterwacht (Annelies Galle).
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Bij medicatie, indien uw toestemming geeft, overleg ik met huisarts of psychiater
Bij ADHD schakel ik een ADHD expert in met uw toestemming voor medicatie.
Bij calamiteiten schakel ik, met uw toestemming, de huisarts in, collegae of instelling.
Indien psychotherapie geindiceerd is, verwijs ik naar de huisarts, en schakel ik een psychotherapeut in indien u dat wilt.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf) huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Ik heb geen 24 uurs dienst en werk op kantoortijden of doe een avondconsult. Buiten kantoortijden kunt u naar de crisisdienst GGZ, huisartsenpost in het Deventer Ziekenhuis. Zij hebben 24 uurs dienst.
Patienten kunnen altijd contact opnemen buiten kantoortijden met hun eigen huisarts.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, wel overleg maar niet geformaliseerd op papier.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Ik heb een lerend netwerk met collegae uit dezelfde beroepsgroep (intervisie): Annelies Galle, Marijke Sweers, Helen de Vries, Eva Nijs, Ingeborg Wery, Joanet van den Berg.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: Cauistiek wordt ingebracht en besproken, complicaties of andere problemen die zich voordoen waarbij we meedenken met elkaar en ons eigen handelen toetsen. Ook brengen we elkaar op de hoogte van wijzigingen in ons beroepsveld of thema’s die er spelen.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is (website)
ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

Home


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging. Intervisie Visitatie Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

Nederlands Instituut van Psychologen


9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
DVM Suijkerbuijk of beroepsgroep NIP
Link naar website: http://www.psynip.nl/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: A. Galle
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens  overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of op de website.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.deventer-psycholoog.nl/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
DVM Suijkerbuijk is een eenmanszaak. Ik doe de telefonische aanmelding, email, intake, behandeling en ben het aanspreekpunt voor verdere communicatie.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe  dat als volgt:
Ik heb geen telefonisch of emailcontact met naasten.
Indien nodig en met uw toestemming nodig ik naasten uit voor een gesprek.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgang wordt gemonitord met SQ 48 (ROM).
Elke sessie wordt de voortgang besproken aan de hand van het behandelplan. Er is een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
SQ 48 bij intake, tussenmeting en eind. Elke sessie wordt de voortgang besproken.
Eindevaluatie aan de hand van het behandelplan.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier Tevredenheidsvragen op het eind van de behandeling.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: DVM Suijkerbuijk
Plaats: Deventer
Datum: 22-04-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld: Ja.