Kwaliteitsstatuut

KWALITEITSSTATUUT BGGZ ; INLEIDING
Professionele achtergrond: DVM Suijkerbuijk; Psycholoog NIP; Eerstelijnspsycholoog,GZ Psycholoog, BIG registratie. Werkzaam in de eerstelijn BGGZ.
Mijn website: www.deventer-psycholoog.nl
Indien de problematiek kortdurend te behandelen is kunnen angst- en spanningsklachten, stemmingsproblematiek, zingevingsproblemen, relatieproblemen e.d. in de praktijk terecht. De kwaliteit wordt gewaarborgd door procedures die ik volg, opleidingen die gevolgd zijn, informatie uit wetenschappelijke artikelen, en door intervisie met collegae.
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN mbt tot patient en samenwerking met anderen.
De patiënt kan me buiten kantooruren bereiken via telefoon/ sms / whatsapp en email ; ik heb echter geen 24 u dienst.
Er zijn nog geen vaste afspraken vastgelegd met HAP,SEH en GGZ crisisdienst. Indien nodig schakel ik deze in met uw toestemming. In Deventer hebben we 24 uurs crisisdienst bij het Deventer Ziekenhuis.
Vakantieregeling: vastgelegd met collega A. Galle, Schalkhaar. Bij langdurige ziekte en andere calamiteiten zal zij fungeren als vervanger.
In mijn professioneel netwerk zijn intervisiescollega’s opgenomen, een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, ADHD deskundige, logopediste, SPVers en huisartsen.
Consultatie bij bovengenoemde collega’s indien nodig. Als de behandeling niet kortdurend blijkt te kunnen, als er medicatie nodig is, of een andere vorm van expertise verwijs ik naar collega’s uit mijn netwerk.
Medicatie wordt nooit door mij voorgeschreven; dat valt onder het beleid van een arts. Als dat nodig blijkt te zijn zal ik u dat adviseren. U bent ten alle tijden vrij om dit advies opte volgen dan wel te negeren.
KWALITEITSEISEN en aanmelding en behandeling
Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen gesteld door de beroepsgroepen en BIG register omschreven. Ik hou me aan de professionele standaard en de stand van de wetenschap.
Wachtlijsten: Informatie over wachttijden is op website te vinden en wordt op de voicemail vermeld. Ik werk niet met wachtlijsten. Als de praktijk vol is meld ik dat op de voicemail en op emails die ik beantwoord.
Privacy: Er geldt een beroepsgeheim. Gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan anderen medegedeeld. Familieleden /gezinsleden die opbellen kunnen om die reden geen informatie krijgen via de telefoon.In de intervisie worden gegevens volledig geanonimiseerd; overleg met verwijzer: zo anoniem mogelijk. Client moet toestemming geven om huisarts in te lichten over de behandeling.
Bij gevaar voor uzelf of indien er sprake is van (kinder)mishandeling volg ik de meldcode. Ik zal dat met u bespreken en vraag uw toestemming.
De voortgangsmeting vindt plaats via ROM-testen en individuele vragen. Dit geldt ook voor de tevredenheid van de behandeling. Er is een vragenlijst tevredenheid aan het eind van de behandeling.
In de praktijk gebruik ik de NEO voor persoonlijkheidsonderzoek en de SQ 48 om uw klachten te monitoren.
De tarieven worden door de zorgverzekeraar vastgesteld (percentage NZA). Ik heb contracten met alle verzekeraars. Zonder verwijzing hanteer ik een consulttarief van 90 euro. De No show moet zelf betaald worden.
In principe zijn er geen wachttijden. Na 3-4 weken kan de intake plaatsvinden.
Klachten: in eerste instantie bij psycholoog zelf, indien dat niet lukt bij het NIP (ww.psynip.nl).
INTAKE
De aanmelding kan telefonisch of per email. U hoort binnen dezelfde dag (niet in het weekend) op welke datum en tijd u verwacht wordt voor een intake. Ik werk op 3 verschillende locaties in Deventer (zie mijn website) en ik zal u het adres en de route geven.
Voor de verzekering is een verwijzing nodig van een arts. Bij de intake neemt u mee: de verwijzing, ID en zorgpas.
In de intake heeft u een eerste gesprek met mij, waarin ik uw gegevens noteer en een verkennend gesprek doe omtrent uw klachten en diverse levensgebieden.
Aan het eind van de intake doe ik u een voorstel hoe verder te gaan. U bent ten alle tijden vrij om hierop wel/niet in te gaan.
Als de problematiek niet past in een eerstelijnspraktijk zal ik verder verwijzen. U bent vrij hier wel/niet gebruik te maken.
In de intake krijgt u een toestemminsgformulier waarbij u aangeeft of de huisarts een bericht van me mag krijgen omtrent de behandeling Als u dat niet wilt kunt u dat aangeven.
DIAGNOSTIEK
Na de intake krijgt u een testonderzoek (diagnostiek) waarin ik uw persoonlijkheid in kaart breng en uw huidige klachten. Ik stel dan formeel een diagnose die ik met u bespreek.
In het tweede gesprek worden deze testen uitvoerig met u besproken en kunt u aanvullingen geven.
In dit tweede gesprek maken we ook samen een behandelplan waarin u uw eigen woorden aangeeft wat u wilt leren. Wat u wilt veranderen of waar u verdere inzichten in wilt verkrijgen. Dit wordt op papier gezet met uw handtekening eronder. In dit gesprek geef ik u een opdracht mee, bijvoorbeeld om bij te houden hoe vaak u last heeft van een klacht, in welke omstandigheden en wat u hierbij voelt en denkt. U bent ten alle tijden vrij aan te geven dat u liever een andere vorm kiest of dat het niet lukt. We kijken samen wat haalbaar is.
BEHANDELING
Aan de praktijk zijn geen verdere medewerkers verbonden.
De regie behandelaar is bovengenoemde en ik voer zelf de behandelingen uit.
In de behandeling gaan we ons focussen op de punten uit het behandelplan.
Meestal vraag ik u een tijdlang uw belevingen (gedachten en gevoelens) bij te houden.
De ervaring toont dat mensen vaak last hebben van vertekende en automatische patronen waar ze last van hebben. Deze patronen ontstaan vaak al in de jeugd en zijn vaak belemmerend.
In de behandeling leer ik u vastzittende patronen uit te dagen en te veranderen. Dat vergt inspanning en tijd van u. Uw motivatie is van belang. Ik help u met het ontdekken en veranderen van deze automatsiche patronen. Soms zijn daarvoor opdrachten noodzakelijk die u thuis uitvoert.
U bent ten alle tijden vrij om aan te geven dat u dit niet wilt/niet kunt. We kijken dan verder wat haalbaar is. U bent ten alle tijden vrij om de behandeling te stoppen.
Tijdens de behandeling kunt u me emailen of whats appen. Ik antwoord vrijwel altijd dezelfde dag (weekenden ook) tenzij ik afwezig ben.
Als er zich calamiteiten voordoen zal ik samen met u kijken wat op dat moment de beste oplossing is.
Ik vraag u altijd toestemming als ik anderen inschakel of overleg heb.
In elk gesprek zal ik u vragen hoe het met u gaat. Uitgedrukt in een cijfer. Zo kunnen we bijhouden of u vooruit gaat. Ik heb met u regelmatig een evaluatie: wat vindt u van de behandeling? Merkt u vooruitgang? U vult soms een korte vragenlijst in om te zien of uw klachten verminderen.
NAZORG/EINDE VAN DE BEHANDELING
U heeft zelf zeggingsschap over het eind van de behandeling. U kunt elk moment stoppen als u dat wilt.
Door de vooruitgang te meten en wat ik u vraag is het vanzelf duidelijk dat de behandeling kan stoppen.
In het laatste gesprek kijken we samen of de punten in uw behandelplan gehaald zijn en wat u bereikt hebt.
Ik zal met u preventie bespreken: wat zijn de eerste signalen dat het niet goed gaat met u? Wat merkt uw partner of anderen op? Wat kunt u zelf doen als het niet goed gaat?
Soms spreken we een follow-up af. Na een aantal weken of maanden komt u nog een keer en kijken we op het behaalde resultaat beklijft.
Indien uw wilt krijgt uw huisarts een kort briefje met het bericht wat er bereikt is in de behandeling en dat we de behandeling afsluiten.
U kunt na afloop van de behandeling mij altijd emailen met een vraag of probleem waar u mee zit.

Ineke Suijkerbuijk