privacybeleid

Deventer Psycholoog Ineke Suijkerbuijk, Drs. DVM Suijkerbuijk

Sint Jansstraat 4  7411 KD Deventer

GZ Psycholoog- Eerstelijnspsycholoog * Lid NIP, BIG reg: 8990 8806925  KvK:53712277

Privacybeleid

Uiteraard hecht ik waarde aan de bescherming van uw privacy gegevens. Daarbij houd ik me aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing:

Dit privacybeleid is van toepassing op op de volgende personen van wie ik de persoonsgegevens verwerk: (potentiële) patiënten, bezoekers van mijn praktijk, alle personen met wie ik beroepshalve persoonsgegevens uitwissel.

Verwerking van persoonsgegevens:

Gegevens worden verwerkt in een daartoe beveiligd systeem; dit zijn persoonsgegevens die u mij verstrekt heeft. Deze gegevens kunnen zijn: uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, BSN, burgerlijke staat en uw ID.  Deze gegevens zijn noodzakelijk zijn voor adminstratieve doeleinden in een beveiligd systeem.

Doeleinden verwerking:

Voor adminstratieve doeleinden. Voor declaraties naar een zorgverzekering. Voor andere hulpverleners en verwijzers, indien u schriftelijke toestemming heeft gegeven. Deze laatsten ontvangen van uw persoonsgegevens alleen uw naam, geslacht, geboortedatum en eventueel adres.

Rechtsgrond:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een van de volgende rechtsgronden: Met toestemming van de betrokkene. De toestemming kan in een later stadium ingetrokken worden als u mij daarover emailt, echter zonder dat dit afbreuk doet aan de de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens op basis van uw eerdere toestemmingsverlening. Met het oog op de wettelijke verplichting voor (GZ)- Psychologen, zoals bijvoorbeeld de verplichting een dossier bij te houden en een BSN nummer te registreren. Met het oog op de psychologische behandelovereenkomst, waartoe ook uitwisseling met derden behoort zoals de declaratie aan de zorgverzekering.

Verwerkers:

In mijn praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Mocht ik in de toekomst verwerkers inschakelen die volgens mijn instructies werken, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens delen met derden:

Persoonsgegevens delen met derden gebeurt met uw toestemming.Bijvoorbeeld in het kader van uw psychologische behandeling of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.Uw persoonsgegevens worden niet voor de commerciele doeleinden van anderen gedeeld.

Doorgifte buiten de EER:

In beginsel worden geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gedeeld.Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn draag ik zorg dat dit op passende wijze gebeurd volgens de voorschriften van de AVG.

Bewaren van gegevens:

Dossiers worden 20 jaar bewaard na de start van de behandelovereenkomst. Financiele gegevens worden 7 jaar bewaard na vastlegging van deze gegevens.

Wijzigen privacybeleid:

Het privacybeleid kan gewijzigd worden. De actuele versie staat op mijn website (www. deventer-psycholoog.nl). Het is verstandig het privacybeleid regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent.

Rechten, vragen, klachten:

U heeft het recht tot inzage in uw persoonsgegevens en deze te rectificeren of tegen de verwerking in deze bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met me opnemen via een email inekesuijkerbuijk@home.nl . Ook voor vragen en klachten kunt u via de email contact met me opnemen. Een klacht wil ik met u persoonlijk op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de AVG.

Praktijkadressen in Deventer: Achter de Muren Duimpoort 52 * Louis Pasteurstraat 10

Aanmelden: inekesuijkerbuijk25@protonmail.com   0570 644 309 www.deventer-psycholoog.nl